Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1427188187079 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phần mềm Quản lý tiếp dân,khiếu nại tố cáo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188194220 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo web]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188353393 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đại hội Đảng XII]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265502848 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mẫu tin giới thiệu cơ cấu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265567636 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bnhoidap]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265651581 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản pháp quy chuyên ngành]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265652262 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - mẫu riêng STP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729460629 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lập kế hoạch cấp xã (MoSEDP)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729512621 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản chỉ đạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729515195 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729521792 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch làm việc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1431232397192 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner ITU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1431232593858 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chào Mừng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1432211232850 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1432211233300 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIAO LUU TRUC TUYEN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1432211288457 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[chay quang cao]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433257848067 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Video và QLVB]]></static-content></root>
1433567709566 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cuộc thi Tìm hiều pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433567990602 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568024404 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin đối ngoại]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Foreign information]]></static-content></root>