Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 16464

  • Tổng 3.381.233

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hoá sau KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 13/10/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hoá sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đổi với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh; đối với vùng thị trấn Quy Đạt theo quy định hạn mức tối đa khi giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá là 800m2. Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tên địa bàn tỉnh; đối với vùng thị trấn Quy Đạt theo quy định thì hạn mức tối đa khi giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá là 200m2. Vậy những người được cấp đất ở theo Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND mà có nguồn gốc đất ở hợp pháp từ năm 1993 trở về trước nay thực hiện theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp, bởi vì trước đó họ được cấp 200m2, số đất còn lại được cấp đất trồng cây lâu năm, nên khi thực hiện theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND rất thiệt thòi cho người dân. Vì khi làm giấy chuyển nhượng cho con thì phải thực hiện các bước chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, mất nhiều lệ phí và thời gian. Đề nghị Tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 cho phù hợp (cử tri thị trấn Quy Đạt).

 

Trả lời:

 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thì:

 

"Điều 3. Hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở được quy định cụ thể như sau

 

1. Hạn mức giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

 

c) Tại các huyện:

 

- Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ: 150m2; các thị trấn còn lại: 200 m2;"

 

Theo đó, hạn mức giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa là 200,0m2, bằng với diện tích giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Do đó, nội dung cử tri nêu "đối với vùng thị trấn Quy Đạt theo quy định hạn mức tối đa khi giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá là 800,0 m2" là không có cơ sở, nội dung cử tri phản ánh là chưa chính xác.

 

Về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, đối với trường hợp đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng trên giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất được xác định theo nhân khẩu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhưng tối đa không quá 04 lần hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

 

Đối với trường hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất ở xác định ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp đó nhỏ hơn diện tích đất ở đã được xác định trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nay được xác định lại diện tích đất ở theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy tờ đó theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2013, khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Điều 72a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 47 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) và quy định tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Đối với trường hợp sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai như đã nêu trên mà đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đã được xác định theo Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thì nay pháp luật không cho phép được xác định lại diện tích đất ở như cử tri kiến nghị.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để cử tri thị trấn Quy Đạt được rõ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

(Căn cứ Công văn số /STNMT-TTr ngày 31/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

More