Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 2243

  • Tổng 3.383.830

LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

Post date: 17/05/2019

Font size : A- A A+

 

LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

Chức danh, họ và tên

Thời gian đảm nhận chức vụ

1. CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

- Ông Hồ Bổng

12/1989 - 10/1992

- Ông Trần Đình Luyến

10/1992 - 12/1994

- Ông Trần Hoà

12/1994 - 6/2003

- Ông Đinh Hữu Cường

6/2003 - 5/2004

- Ông Lương Ngọc Bính

5/2004 - 12/2015

- Ông Hoàng Đăng Quang

12/2015 - đến nay

2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

- Ông Nguyễn Đình Chí

12/1989 - 5/1998

- Ông Trần Đình Huề

5/1998 - 2/2009

- Ông Đinh Minh Thử

2/2009 - 5/2011

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

5/2011 - 12/2019

- Ông Trương An Ninh

6/2016 - 7/2019

- Ông Nguyễn Lương Bình

7/2019 - đến nay

- Ông Nguyễn Công Huấn

3/2020 - đến nay

3. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

- Ông Lương Văn Luyến

5/2004 - 7/2009

- Ông Lê Đình Huấn

7/2009 - 5/2011

- Ông Võ Minh Doang

5/2011 - 6/2016

- Ông Hoàng Xuân Tân

3/2016 - 4/2019

- Ông Hoàng Minh Đề

4/2019 - đến nay

- Ông Nguyễn Công Huấn

6/2016 - 3/2020

- Ông Trần Hải Châu

6/2016 - đến nay

- Ông Phạm Thị Hân

3/2020 - đến nay

4. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

4.1. Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Trung Tỉnh

12/1989 - 7/1992

- Ông Phạm Phước

7/1992 - 12/1994

- Ông Lê Minh Lý

12/1994 - 12/1999

- Ông Phạm Văn Thử

12/1999 - 5/2004

- Ông Lương Văn Luyến

5/2004 - 5/2011

- Ông Võ Minh Doang

5/2011 - 6/2016

- Ông Trương An Ninh

6/2016 - 7/2019

- Ông Nguyễn Lương Bình

7/2019 - đến nay

4.2. Phó Trưởng Ban

- Ông Phạm Phước

12/1989 - 7/1992

- Ông Phạm Văn Thử

12/1994 - 12/1999

- Ông Hoàng Tiến Dũng

12/1999 - 5/2004

- Ông Nguyễn Hồng Thanh

5/2004 - 4/2011

- Ông Mai Xuân Hạp

5/2011 - đến nay

- Ông Dương Văn Hùng

6/2016 - đến nay

5. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

5.1. Trưởng Ban

- Ông Trần Xuân Ái

12/1989 - 12/1994

- Ông Bùi Nghĩa

12/1994 - 8/2002

- Ông Phan Viết Dũng

11/2002 - 5/2004

- Bà Hà Thị Thanh Nam

5/2004 - 2/2010

- Ông Lê Đình Huấn

2/2010 - 5/2011

- Ông Đỗ Như Thắng

5/2011 - 7/2014

- Ông Trần Thanh Văn

9/2014 - 6/2016

- Ông Nguyễn Công Huấn

6/2016 - 3/2020

- Bà Phạm Thị Hân

3/2020 - nay

5.2. Phó Trưởng Ban

- Bà Trương Thị Hồng Hoa

12/1989 – 12/1994

- Ông Hoàng Vũ Thuật

12/1994 – 5/2004

- Ông Nguyễn Quang Tuynh

5/2004 – 2/2010

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

2/2010 – 5/2011

- Ông Trần Thanh Văn

5/2011 – 9/2014

- Ông Trần Sơn Tùng

6/2016 - đến nay

- Ông Phan Trần Nam

6/2016 - đến nay

6. BAN PHÁP CHẾ

6.1. Trưởng Ban

- Ông Tưởng Sắc

12/1989 - 12/1994

- Ông Nguyễn Văn Nhượng

12/1994 - 11/2002

- Ông Phạm Xuân Hiệu

11/2002 - 2/2009

- Ông Đinh Bình Định

2/2009 - 3/2015

- Ông Trần Hải Châu

6/2016 - đến nay

6.2. Phó Trưởng Ban

 

- Ông Lê Hồng Tâm

12/1989 - 12/1994

- Ông Phạm Ngọc Chung

12/1994 - 12/1999

- Ông Phan Thanh Giảng

12/1999 - 5/2004

- Ông Nguyễn Tư Pháp

5/2004 - 7/2007

- Ông Lê Đình Huấn

7/2007 - 7/2009

- Bà Nguyễn Thị Hồng

7/2009 - 5/2011

- Ông Mai Công Danh

5/2011 - 6/2016

- Ông Phạm Thái Quý

6/2016 - đến nay

- Bà Trương Thị Phương Lan

6/2016 - đến nay

7. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

7.1. Chánh Văn phòng

- Ông Lê Ngọc Viếng

6/1995 - 6/2001

- Ông Hoàng Đăng Quang

6/2001 - 6/2002

- Ông Lương Văn Luyến

6/2002 - 9/2004

- Ông Lê Trọng Duận

9/2004 - 9/2011

- Ông Nguyễn Huệ

9/2011 - 3/2016

- Ông Hoàng Xuân Tân

3/2016 - 4/2019

- Ông Hoàng Minh Đề

4/2019 - đến nay

7.2 Phó Chánh Văn phòng

- Ông Hoàng Đăng Quang

 

- Ông Mai Hùng

7/2003 – 9/2004

- Ông Lê Trọng Thưởng

4/2005 – 10/2012

- Ông Nguyễn Huệ

5/2005 - 9/2011

- Ông Mai Xuân Hạp

10/2009 - 5/2011

- Ông Võ Ngọc Oánh

10/2010 - 12/2018

- Ông Lê Thanh Tịnh

11/2011 - 5/2013

- Bà Nguyễn Thị Mai

5/2013 - 4/2016

- Ông Quách Xuân Hưng

7/2016 - nay

- Ông Phan Mạnh Hiền

8/2019 - nay