Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1405127436702 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127436880 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437108 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437302 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437382 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN QPPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437582 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049312 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049330 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049577 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin hình (slideshow)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049600 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục chứa tin hình (slideshow)]]></static-content></root>
1405409049651 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH]]></static-content></root>
1405409050152 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục chứa tin hình (slideshow)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409051272 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục chứa tin hình (slideshow)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891120 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục trái - Mục tin hình không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891343 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891735 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891747 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PHẦN MỀM QL&ĐH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891760 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PHIM - ẢNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891825 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[NGHỊ QUYẾT HĐND]]></static-content></root>
1405991990771 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin video]]></static-content></root>