Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 15784

  • Tổng 3.380.551

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa sau KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 20/10/2022

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 6 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Căn cứ kháng chiến Vua Hàm Nghi ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa đã được UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng đến nay chưa được đầu tư tôn tạo. Đề nghị Tỉnh xem xét bố trí kinh phí tôn tạo di tích nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ mai sau (cử tri Đinh Minh Tâm, xã Hóa Sơn).

 

Trả lời:

Căn cứ kháng chiến Vua Hàm Nghi tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa được UBND tỉnh xếp hạng tại Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 nhưng chưa được đầu tư tôn tạo, đúng như ý kiến phản ánh của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 136 di tích đã được xếp hạng, trong số 55 di tích cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt và 81 di tích cấp tỉnh. Do ngân sách của địa phương còn khó khăn, việc huy động các nguồn lực để đầu tư trùng tu, tôn tạo nhưng qua thời gian, nay đã xuống cấp.

 

Sở Văn hóa và Thể thao xin tiếp thu ý kiến của cử tri Đinh Minh Tâm. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, nếu được bố trí kinh phí, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đầu tư tôn tạo để phát huy giá trị của di tích Căn cứ kháng chiến Vua Hàm nghi tại xã Hóa Sơn.

 

(Căn cứ Công văn số 1406/SVHTT-NVVH ngày 22/9/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Minh Hóa và các địa bàn khác bị dịch, hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ cho bà con chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch bệnh tả lợn Châu Phi (cử tri Đinh Mạnh Linh, xã Hóa Thanh).

 

Trả lời:

 

Hiện nay các quy định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí tại Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và Quyết định 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020). Đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng chính phủ chưa ban hành văn bản cụ thể về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí đối với dịch phát sinh từ 01/01/2021 nên chưa có cơ sở để tham mưu triển khai thực hiện.

 

(Căn cứ Công văn số 906/SNV-XDCQ&TCBC ngày 03/10/2022 của UBND huyện Minh Hóa về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

3. Đề nghị Tỉnh quan tâm xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho các xã đã được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trên địa bàn huyện (cử tri Đinh Mạnh Linh, xã Hóa Thanh).

 

Trả lời:

 

Thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành Công văn số 211/SNV-CBCCVC ngày 09/02/2022 và Công văn số 270/SNV-CBCCVC ngày 17/02/2022 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, các chế độ, chính sách được chi trả kịp thời và đúng đối tượng, không để xảy ra chậm chi trả, không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

 

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, theo quyết định nêu trên, huyện Minh Hóa có 10 xã không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Hóa Thanh, Hóa Phúc, Trung Hóa, Tân Hóa, Minh Hóa, Xuân Hóa, Yên Hóa, Hồng Hóa, Hóa Hợp, Hóa Tiến).

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả.

 

Huyện Minh Hóa đã rà soát và cân đối ngân sách để chi trả; vì vậy, đề nghị cử tri liên hệ UBND huyện Minh Hóa để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.

 

(Căn cứ Công văn số 1678/SNV-XDCQ&TCBC ngày 22/9/2022 của Sở Nội vụ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

4. Hiện nay, huyện Minh Hóa đang thực hiện kế hoạch rà soát đất rừng, tại xã Hóa Hợp hơn 400 hộ bị lệch so với bản đồ thực địa…, đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh lại bản đồ địa chính cho xã theo gốc địa giới thực địa (cử tri Nguyễn Văn Quyết, xã Hóa Hợp).

 

Trả lời:

 

- Bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp tỉ lệ 1:10.000) xã Hóa Hợp được xây dựng năm 2009, do bản đồ có tỷ lệ lớn và  đã qua 13 năm sử dụng nên có nhiều biến động, thay đổi về thửa đất được thể hiện trên bản đồ và thực tế sử dụng hiện nay dẫn đến sai lệch giữa bản đồ với thực địa là điều không tránh khỏi.

 

- Để giải quyết vấn đề nói trên, ngày 13/7/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thực hiện Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa tại Công văn số 1613/STNMT-KHTC.

 

Do vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ để sớm giải quyết vấn đề cử tri nêu, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Minh Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Hóa Hợp phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thực hiện hoàn thành nhanh công việc được giao. Sở sẽ theo dỏi, đôn đốc đơn vị tư vấn trong triển khai thực hiện.

 

(Căn cứ Công văn số 235/BC - STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

5. Dự án năng lượng điện mặt trời tại xã Trọng Hóa được bàn giao đưa vào sử dụng từ khoảng tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, từ năm 2021 nhiều linh kiện như bình ắc quy bị hư hỏng; cháy tủ điện, hộp đấu pin; vỡ tấm pin; cháy dây nguồn dẫn đến đa số các hộ được đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời không có điện để sử dụng, sinh hoạt, nhất là đối với con em học bán trú trong điều kiện nắng nóng gay gắt. (Đến tháng 8/2022: Bản Lòm: 58/58 hộ điện bị hư hỏng không sử dụng được; Bản Dộ - Ta Vờng: 34/62 hộ điện bị hư hỏng không sử dụng được, 31 hộ hoạt động gián đoán, xuống cấp; Bản Cha Cáp: 20 hộ/48 hộ không có điện; 28 hộ xuống cấp; Bản Sy: 27/27 hộ không có điện; Bản K-OÓc 24/47 hộ không có điện, 23 hộ xuống cấp). Dự án vừa mới bàn giao đưa vào sử dụng, hiện nay vẫn chưa nghiệm thu hoàn thành nhưng đã hư hỏng, hiệu quả sử dụng thấp, các thiết bị bị hư hỏng không được sửa chữa, thay thế. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, khắc phục, đưa thiết bị đã được đầu tư đi vào hoạt động ổn định, lâu dài, phát huy hiệu quả sử dụng, tránh gây lãng phí nguồn vốn đã đầu tư (cử tri huyện Minh Hóa).

 

Trả lời: 

 

Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới quốc gia không đến được (QBSC) được triển khai 399 điểm cấp điện thuộc 08 xã trên địa bàn 04 huyện gồm: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa với tổng công suất 749,5 kW. Dự án đã hoàn thành và đi vào vận hành từ quý II năm 2018 và hoàn thành công tác bảo hành trong quý III năm 2019. Dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực với người dân, các đơn vị sử dụng, góp phần an sinh xã hội, an ninh biên giới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân tại các địa phương trên. Tuy nhiên, quá trình sử dụng đã phát sinh một số hư hỏng thiết bị, giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống. Để kịp thời sửa chữa các hệ thống điện mặt trời thuộc Dự án QBSC, UBND tỉnh đã giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định công trình, xác định nguyên nhân các hư hỏng của hệ thống; khảo sát lập phương án, dự toán sửa chữa; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã lập đề cương nhiệm vụ, dự toán gói thầu tư vấn “Khảo sát thí nghiệm, đánh giá hiện trạng các điểm hư hỏng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm, sửa chũa, thay thế thiết bị hư hỏng thuộc dự án QBSC” và có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí nguồn vốn để đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, đến nay do đang phải hoàn thiện một số thủ tục quyết toán, kết thúc dự án Tỉnh chưa bố trí nguồn vốn để triển khai được. Ban Quản lý Dự án QBSC sẽ tiếp tục theo dõi và đề nghị Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tiến hành khẩn trương các thủ tục để triển khai nhanh dự án khi được bố trí vốn.

 

Ban Quản lý Dự án QBSC đề nghị UBND huyện Minh Hóa chỉ đạo UBND xã Trọng Hóa theo dõi, hướng dẫn, đôn đóc các thôn/bản, các Tổ quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống phương án đã được ban hành tại Quyết định 2560/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh.

 

(Căn cứ Công văn số 29/QBSC- KH ngày 30/9/2022 của Ban Quản lý Dự án QBSC về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

6. Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, xã Hóa Hợp hiện nay chưa được phát triển. Đề nghị Tỉnh quan tâm xúc tiến đầu tư xây dựng để thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (cử tri xã Hóa Hợp).

 

Trả lời:

 

Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Xanh (sau đây gọi là Công ty) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 08/03/2018.

 

Quy mô dự án đầu tư các hạng mục công trình trên diện tích sử dụng đất, sử dụng mặt nước khoảng 9,8ha gồm: khu vực đón tiếp; khu nghỉ dưỡng, Homestay; khu nhà hàng, khu cắm trại lưu trú; khu chức năng trò chơi; khu vực trồng cây ăn quả; chòi ngắm cảnh và cứu hộ; khu ẩm thực sinh thái; khu vực bãi tăm; tuyến đường trekking, cầu gỗ; sân vườn và đường nội bộ.

 

Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án chậm nhất đến ngày 31/12/2019. Hoàn thành, đưa dự án và hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày khởi công.

 

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty đã triển khai thực hiện các bước của dự án theo quy định và đến ngày 16/10/2019 đã ký hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh với tổng diện tích 38.909,9 m2 , trong đó diện tích đất thương mại, dịch vụ là 13.152,5 m2 và diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 25.757,4 m2; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Công ty đã thực hiện đầu tư một số hạng mục của dự án bao gồm: khu cắm trại; bãi đỗ xe; nhà bán vé; nhà điều hành; khu vui chơi; nhà nghỉ, homestay; nhà vệ sinh; cầu tre đi bộ; khu vực ăn uống và đưa vào vận hành, thử nghiệm phục vụ khách du lịch. Khu du lịch đã thu hút được sự quan tâm của khách du lịch và tạo được một số việc làm cho người lao động tại địa phương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về trả lời kiến nghị cử tri xã Hóa Hợp, Sở Du lịch đã làm việc với Công ty về dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ. Công ty có Công văn số 29/CTĐX ngày 14/9/2022 về việc chưa hoàn thành dự án khu du lịch sinh thái Thác Mơ báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải trình lý do chậm tiến độ: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ tháng 03/2020, thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người, Công ty phải tạm dừng hoạt động và đến tháng 5/2022 mở kinh doanh trở lại. Công ty cam kết tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư của dự án chậm nhất đến cuối năm 2023.

 

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Minh Hóa đốc thúc Công ty trong việc triển khai dự án, hoàn tất các thủ tục, tổ chức đón, phục vụ khách du lịch theo quy định, tuyển dụng lao động địa phương. Đồng thời, Sở Du lịch sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty trong công tác giới thiệu, quảng bá Khu du lịch sinh thái Thác Mơ đến khách du lịch trong nước và quốc tế. Phối hợp với UBND huyện Minh Hóa và các đơn vị trong việc quảng bá du lịch của huyện, triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp ứng xử, du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm OCOP cho nhân dân xã Hóa Hợp và các xã lân cận để tạo thêm sinh kế, việc làm cho lao động địa phương.

 

(Căn cứ Công văn số 897/SDL-KHPTDL ngày 22/9/2022 của Sở Du lịch về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

7. Xã Hóa Hợp đã cán đích Nông thôn mới năm 2019, nhưng hiện nay trên địa bàn có 06 phòng học của trường Tiểu học đã xuống cấp, đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng để đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định (cử tri xã Hóa Hợp).

 

Trả lời:

 

Đề nghị của cử tri về xây dựng 06 phòng học Trường tiểu học Hóa Hợp nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường là rất chính đáng. Các công trình xây dựng, sửa chữa trường, lớp học thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện (từ bậc mầm non đến THCS). Tuy nhiên, nguồn ngân sách huyện quá hạn hẹp, thu ngân sách thấp nên việc tự cân đối ngân sách cấp mình và các nguồn vốn khác (tăng thu, tiết kiệm chi…) để đầu tư cho dự án là rất khó khăn, không đủ để bố trí xây dựng. Vì vậy, UBND huyện Minh Hóa kính đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân tỉnh để đầu tư xây dựng 06 phòng học Trường tiểu học Hóa Hợp nhằm đáp ứng điều kiện dạy và học trên địa bàn huyện.

 

(Căn cứ Công văn số 906/SNV-XDCQ&TCBC ngày 03/10/2022 của UBND huyện Minh Hóa về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

More