Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 10763

  • Tổng 3.362.325

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/HQ13

Post date: 10/11/2023

Font size : A- A A+

 

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Luật nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Toàn bộ nội dung chi tiết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 xem chi tiết tại đây./.

HB

More