Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1457686978903 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686979183 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 4]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686979357 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 5]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686979426 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687119580 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIỚI THIỆU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687121543 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hotline ATTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687448610 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687492527 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cải cách hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687778536 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mẫu tab - Hỏi đáp, giải trình ý kiến cử tri]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457689948810 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mẫu chứa hình ảnh Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Mẫu chứa hình ảnh Slideshow hình]]></static-content></root>
1467001245032 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thống kê văn bản gửi qua mạng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1468211532644 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Group danh mục 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1468211533968 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Logo cột trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1468211904906 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tải trọng cầu]]></static-content></root>
1468212370963 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QuangCao_Lich]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1471254192799 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1471254193292 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu chung]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1473217493865 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Logo cam kết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1473217974423 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QLVB]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1473217974607 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công khai gửi nhận VB]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>