Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1433568804736 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo trên trang cũ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568906281 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm báo Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568907427 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568908156 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Người dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568918245 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437441233845 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ấn phẩm thống kê]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970252776 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DANH MỤC HÌNH KHÔNG TIÊU ĐỀ TRÁI 1]]></static-content></root>
1437970260428 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội Thảo khoa học]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970261771 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Thông tin hội thảo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970419159 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thủy sản]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970420203 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[70 Năm VH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970445231 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chứa tin video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Video]]></static-content></root>
1437970496576 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kiểm lâm - Lâm nghiệp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970497084 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phát triển nông thôn]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970620632 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo logo ở chuyên mục (Mục tin hình phải)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970622638 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slide show hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970640099 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Logo sự kiện nổi bật (Trang chủ)]]></static-content></root>
1437970815286 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Huân Chương]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970846520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo text link]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970878698 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM menu phải - mục tin hình không tiêu đề 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>