Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1423539746464 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Chào mừng Đại hội Đảng các cấp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1423539770858 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner giữa]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1423539829404 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1423540122596 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[HANDY INFORMATION]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content></root>
1425458109239 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phóng sự nữ nông dân]]></static-content></root>
1425458126933 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Phụ nữ]]></static-content></root>
1425961856923 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hỗ trợ trực tuyến]]></static-content></root>
1425961859299 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426755947193 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426844258666 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TCQG trong lĩnh vực TTTT]]></static-content></root>
1426844273001 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia]]></static-content></root>
1426844275795 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đo kiểm]]></static-content></root>
1426844276218 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MRA]]></static-content></root>
1426844298976 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[ĐH Đảng các cấp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426844299126 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nghệ sĩ ưu tú]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426844321321 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tìm kiếm]]></static-content></root>
1426844322681 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content></root>
1427187876080 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức (5 tin tóm tắt)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188040418 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188158536 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BÁO CÔNG LÝ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>