Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1419905251984 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form Con số - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905251996 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo (cột trái)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905252009 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo (cột phải)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905276799 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIẤY MỜI- TÀI LIỆU]]></static-content></root>
1419905278744 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content></root>
1419905279298 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC đặc san 10 năm thành lập Sở]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905295752 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chứa tin liên quan nằm bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905303142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phóng sự kỷ niệm 10 năm]]></static-content></root>
1421312850647 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Top_EN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312850678 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top Menu_en]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312850720 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ban Quyền EN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312852298 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312853131 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312853242 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xử lý vi phạm hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312853256 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xử lý vi phạm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312920558 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312925207 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312932768 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312950638 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Quảng cáo Dự án Cầu Nhật Lệ 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312991838 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner chạy ngang]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>