Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1405991990798 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content></root>
1405991990963 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN QPPL CẤP TRÊN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405991991209 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục trái (Mục tin hình không tiêu đề)]]></static-content></root>
1406168354413 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1406168354558 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1406254442092 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bình chọn]]></static-content></root>
1409032592952 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lễ tân ngoại giao]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[DIPLOMATIC PROTOCOL]]></static-content></root>
1409032594249 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1409032596965 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1409032598216 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM XÂY DỰNG ĐOÀN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1409925608695 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng nhập QLVB]]></static-content></root>
1409925608943 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin đối ngoại]]></static-content></root>
1409925608947 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Biên giới, biển đảo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[BORDER, SEA AND ISLANDS]]></static-content></root>
1410005685905 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thủ tục hành chính]]></static-content></root>
1410005686555 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[LỊCH CÔNG TÁC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410005686736 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bình chọn]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410005686756 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản pháp quy chuyên ngành]]></static-content></root>
1410005689334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410239200248 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410239200512 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN NỔI BẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>