Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1505452293958 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 10]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1505452782400 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội thi tuyên truyền CCHC tỉnh Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1505452805960 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab 11]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1509498510393 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ngày Pháp luật Việt Nam]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511176646018 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công nghệ thông tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511178090641 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện tỉnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515167103966 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CÔNG KHAI NGÂN SÁCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515632562379 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[xuan mau than]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633008011 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bạn đọc quan tâm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633211588 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633355849 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633373262 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[LỊCH TIẾP CÔNG DÂN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633532778 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633868402 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633881993 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Test PAYK]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633979355 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA HĐND TỈNH]]></static-content></root>
1515634001295 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515634856075 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[60 năm Ngành Xây dựng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515636342473 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM menu phải mục tin hình không tiêu đề 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515636937214 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>