Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1433568274030 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Thông tin đối ngoại]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner Foreign information]]></static-content></root>
1433568306375 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch công tác qlvb]]></static-content></root>
1433568448752 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin Video phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568449146 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục hình phải trên]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568478219 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm quảng cáo top-right]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568624825 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN QUY HOẠCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[PLANNING INFORMATION]]></static-content></root>
1433568624859 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KHU KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[ECONOMIC-INDUSTRIAL ZONE]]></static-content></root>
1433568625140 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[FOR INVESTORS]]></static-content></root>
1433568625279 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[XTDT Advertisement]]></static-content></root>
1433568625309 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[XTDT news]]></static-content></root>
1433568625385 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TopMenu_XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[TopMenu_XTDT]]></static-content></root>
1433568625405 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner_xtdt]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner_xtdt]]></static-content></root>
1433568625428 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Footer_XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Footer_XTDT]]></static-content></root>
1433568625453 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TopSlide_XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[TopSlide_XTDT]]></static-content></root>
1433568625471 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab news XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Tab news XTDT]]></static-content></root>
1433568625558 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN TỨC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568796658 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm Báo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568797121 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm Báo2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568803415 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xuất nhập khẩu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568804104 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Liên Hệ Quảng Cáo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>