Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1412100650160 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đại hội TDTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100686229 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xã hội học tập]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413705355446 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819976401 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi]]></static-content></root>
1413819988025 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội thảo khoa học]]></static-content></root>
1413819996047 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH]]></static-content></root>
1413819996251 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản chỉ đạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996392 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996462 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996549 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phần mềm dùng chung]]></static-content></root>
1413819997340 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quản lý Nhiệm vụ KH&CN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819997372 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819998235 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHUYÊN MỤC NHÂN ĐẠO]]></static-content></root>
1413819999587 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819999979 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820003776 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện Tin nằm bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820003852 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm chứa tin loại II - Tin liên quan nằm bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820004099 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820005478 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện Video]]></static-content></root>