Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1515637349017 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slide anh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637417521 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu TT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637418029 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin hoạt động]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637418684 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637420176 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Trung tâm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637420251 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bản Quyền Trung tâm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637626315 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637835669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637886307 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637900872 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Quảng cáo phải TTTVPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637902976 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Hinh anh TTTVPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515638360878 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công khai ngân sách]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515638466236 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top menu1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515638838557 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh muc Luật tiếp cận thông tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639042471 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kỷ niệm ngày thành lập ngành Công thương]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639044777 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN NỔI BẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639361341 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật qua Trang TTĐT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639368780 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN]]></static-content></root>
1515639562008 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bảng thông tin điện tử sở công thương]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515640228265 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bảng thông báo đứng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>