Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1412100650160 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đại hội TDTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100686229 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xã hội học tập]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413705355446 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819976401 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi]]></static-content></root>
1413819988025 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội thảo khoa học]]></static-content></root>
1413819996047 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH]]></static-content></root>
1413819996251 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản chỉ đạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996392 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996462 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819996549 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phần mềm dùng chung]]></static-content></root>
1413819997340 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quản lý Nhiệm vụ KH&CN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819997372 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819998235 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHUYÊN MỤC NHÂN ĐẠO]]></static-content></root>
1413819999587 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413819999979 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820003776 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện Tin nằm bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820003852 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm chứa tin loại II - Tin liên quan nằm bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820004099 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1413820005478 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện Video]]></static-content></root>