Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4759

  • Tổng 3.333.424

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10

Post date: 18/07/2023

Font size : A- A A+

 

Phiên họp buổi chiều ngày 12/7/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Tại phiên họp, ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, tại kỳ họp này Ban Văn hóa - Xã hội đã thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và 04 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 7 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

 

 

Ông Lê Văn Bảo báo cáo tại kỳ họp thứ 10

 

Qua kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết như tờ trình đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, có một số ý kiến đề nghị đối với từng dự thảo nghị quyết như: (1). “Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và chính quyền các cấp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện phải có sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh, công khai, minh bạch các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, đảm bảo quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đúng quy định. (2). “Đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công” đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sau khi được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2023; đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư. (3). “Đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững” đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời, chủ động triển khai các dự án đảm bảo tiến độ nhằm giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí trong năm 2023.

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp này./.

HB

More