Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1505452293958 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 10]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1505452782400 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội thi tuyên truyền CCHC tỉnh Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1505452805960 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab 11]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1509498510393 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ngày Pháp luật Việt Nam]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511176646018 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công nghệ thông tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511178090641 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện tỉnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515167103966 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CÔNG KHAI NGÂN SÁCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515632562379 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[xuan mau than]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633008011 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bạn đọc quan tâm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633211588 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633355849 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633373262 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[LỊCH TIẾP CÔNG DÂN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633532778 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633868402 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633881993 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Test PAYK]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515633979355 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA HĐND TỈNH]]></static-content></root>
1515634001295 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515634856075 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[60 năm Ngành Xây dựng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515636342473 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM menu phải mục tin hình không tiêu đề 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515636937214 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>