Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1487074839928 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo phải 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074844464 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074846253 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hình ảnh hoạt động]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074858772 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074859564 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bình chọn]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074859742 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lượt truy cập]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074860625 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thủ tục hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487075130894 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tạp chí VH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487075440234 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức (Không có tin tóm tắt)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487075525803 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044335871 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tuần văn minh đô thị Đồng Hới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044512695 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tab mục tin 8]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044513876 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 9]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044644646 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hưởng ứng tháng TN 2017]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044644775 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tri ân người thầy]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044691598 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hình ảnh hoạt động]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489045097510 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hưởng ứng 30-4]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734044054 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734412275 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quang cao giua]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734480392 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM media]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>