Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1433568804736 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo trên trang cũ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568906281 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm báo Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568907427 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568908156 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Người dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568918245 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437441233845 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ấn phẩm thống kê]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970252776 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DANH MỤC HÌNH KHÔNG TIÊU ĐỀ TRÁI 1]]></static-content></root>
1437970260428 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội Thảo khoa học]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970261771 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Thông tin hội thảo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970419159 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thủy sản]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970420203 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[70 Năm VH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970445231 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chứa tin video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Video]]></static-content></root>
1437970496576 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kiểm lâm - Lâm nghiệp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970497084 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phát triển nông thôn]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970620632 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo logo ở chuyên mục (Mục tin hình phải)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970622638 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slide show hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970640099 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Logo sự kiện nổi bật (Trang chủ)]]></static-content></root>
1437970815286 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Huân Chương]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970846520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo text link]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437970878698 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM menu phải - mục tin hình không tiêu đề 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>