Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1419905251984 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form Con số - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905251996 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo (cột trái)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905252009 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo (cột phải)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905276799 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIẤY MỜI- TÀI LIỆU]]></static-content></root>
1419905278744 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content></root>
1419905279298 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC đặc san 10 năm thành lập Sở]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905295752 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chứa tin liên quan nằm bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1419905303142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phóng sự kỷ niệm 10 năm]]></static-content></root>
1421312850647 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Top_EN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312850678 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top Menu_en]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312850720 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ban Quyền EN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312852298 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312853131 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312853242 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xử lý vi phạm hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312853256 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xử lý vi phạm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312920558 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312925207 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312932768 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312950638 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Quảng cáo Dự án Cầu Nhật Lệ 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1421312991838 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner chạy ngang]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>