Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1414554197799 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741470339 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nổi bật]]></static-content></root>
1414741483770 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANER VBPQ]]></static-content></root>
1414741484023 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANER TTHC]]></static-content></root>
1414741505104 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741510665 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TÀI LIỆU KHOA HỌC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741512966 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form đăng nhập QLVB&ĐH]]></static-content></root>
1414741513085 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin nổi bật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741515054 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content></root>
1416301742906 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DOANH NGHIỆP HỎI - CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416301743381 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416301760334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736552774 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Góp ý văn bản dự thảo]]></static-content></root>
1416736558536 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mau Khung]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736577036 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736587244 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736616006 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM quảng cáo phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736619245 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[chay ngang]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736631847 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đảng - Đoàn thể]]></static-content></root>
1417599964085 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>