Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3527

  • Tổng 3.368.281

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

14:2, Thứ Tư, 10-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

0. Chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

0. Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2024.

 

3. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 

6. Báo cáo của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đối với kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024.

 

- Phụ lục

 

7. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

II. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần thứ 09).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục 1

 

- Phụ lục 2

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao bổ sung số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về học phí từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trinh

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

8. Tờ trình và thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý). 

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

11. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024 - 2025.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

16. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025  

 

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

-  Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

 

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết giao bổ sung số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình  

 

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024 - 2025  

 

- Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

- Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

 

- Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác Tòa án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024  

 

- Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

- Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

 

- Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024  

 

- Thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

- Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2024  

 

2. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

3. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

IV. CÁC BÁO CÁO GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU 

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

2. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

3. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

4. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

5. Báo cáo của UBND tỉnh tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán năm 2023; tình hình thực hiện dự toán  ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024.

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

10. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

11. Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

12. Báo cáo về thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

 

13. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024.

 

14. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 

15. Tổng hợp văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

 

 -Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

 

- Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII (Tệp 1, Tệp 2)

Các tin khác