Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1082

  • Tổng 1.120.499

Tài liệu Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

15:6, Thứ Năm, 16-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

 

Các đại biểu nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để tải tài liệu:

 

0. Chương trình làm việc kỳ họp

 

1. Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

3. Thông tin về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

 

4. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

 

5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

6. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.

 

7. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với phí tham quan một số tuyến du lịch được quy định tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2022.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

- Phụ lục

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dư thảo Nghị quyết 

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 1) giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh quản lý (lần 1).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

 

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

18. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Biểu tổng hợp 

 

- Phụ lục 1

 

- Phụ lục 2

 

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

21. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

22. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh tham gia đội dự tuyển, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

23. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định  biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của  tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

24. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất, đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

25. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

26. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh”

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

27. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

28. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

- Báo cáo thẩm tra các báo cáo

 

- Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

 

29. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

30. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

31. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh (cập nhật trực tiếp cho đại biểu tại kỳ họp)

 

32. Công văn về việc phân Tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

* Tài liệu đại biểu tự nghiên cứu để tham gia ý kiến tại kỳ họp

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 , HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

2. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

 

3. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

 

4. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

 

5. Tổng hợp văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

 

- Tổng hợp văn bản giải quyết, trả lời  kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021)  File 1, File 2

 

- Tổng hợp văn bản giải quyết, trả lời ý kiến nghị của cử trước kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) File 1, File 2 ,  File 3

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022.

 

- Phụ luc

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020.

 

- Phụ lục

 

8. Báo cáo  của UBND tỉnh về tài chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020.

 

- Phụ lục

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2,  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

 

11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

13. Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh.

 

14. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

 

15. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình.

 

16. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.  

 

17. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện biên chế năm 2021 và kế hoạch biên chế năm 2022.

 

 - Phụ lục

 

 

Các tin khác