Tour Phong Nha Kẻ Bàng

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1536

  • Tổng 1.589.075

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028

16:15, Thứ Tư, 24-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 16/5/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-ĐHCĐCS về việc Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Nội dung chính Kế hoạch Đại hội gồm:

 

1. Mục đích, yêu cầu

 

- Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp và nghị quyết Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phải được đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

 

2. Nội dung 

 

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

- Tổng hợp đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

 

3. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong ngày 30/5/2023

 

Toàn bộ nội dung Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xem chi tiết tại đây.

Phòng DNTT

Các tin khác