Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4004

  • Tổng 3.311.459

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

7:58, Thứ Sáu, 29-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

0. Chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh 

 

I. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

 

 - Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

-  Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung chi trong dự toán ngân sách năm 2024.

  

- Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí để thực hiện chi trả bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2022.

 

 - Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý.

 

 - Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục 1

 

- Phục lục 2

 

- Phụ lục 3

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

-Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 - Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

 

- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024. 

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

III. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 

 

1. Tờ trình và nghị quyết về miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh

 

 

Các tin khác