Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 4053

  • Tổng 3.311.508

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

8:49, Thứ Năm, 7-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

 

1. Chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

 

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024

 

3. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

 

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

 

6. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện dự toán ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến 2022.

 

7. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

 

- Tờ trình

 

- Công văn Phân tổ thảo luận

 

- Văn bản của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

- Thể lệ lấy phiếu tín nhiệm

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

II. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

2. Tờ trình và Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng hưởng lương  ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 của  tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình 

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chính chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình

 

 -Tờ trình  

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024.

 

- Tờ trình

 

 - Dự thảo ghị quyết 

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2022

 

 -Tờ trình 

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

8. Tờ trình và Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.

 

 -Tờ trình(Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

9. Tờ trình và Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2024 trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

 

-  Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu và sửa đổi tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 - Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách  nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

 

- Tờ trình 

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

 13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết  

 

14. Tờ trình và dự thảo  Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn của các dự án (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý)

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

 

-Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

 16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

- Phụ lục

 

17. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

- Phụ lục

 

 

18. Tờ trình và dự thảo  Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

- Phụ lục

 

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hôi đất, chuyển mục đích sử dụng đất  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 - Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết

 

 

20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 - Tờ trình 

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

21. Tờ trình và dự thảo  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2024 đến 2026

 

 

- Tờ trình 

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

22. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình 

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

23. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Ba Đồn (lần thứ 03); thị trấn Hoàn Lão (lần thứ 02) và thị trấn Phong Nha (lần thứ 01), huyện Bố Trạch.

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

- Đề án đặt tên đường thị xa Ba Đồn

 

- Đề án đặt tên đường huyện Bố Trạch 

 

24. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

-  Tờ trình  

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

25. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh.

 

 - Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 12.

 

- Báo cáo thẩm tra các báo cáo 

 

- Báo cáo thẩm tra nghị quyết 

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

IV. CÁC BÁO CÁO GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU 

 

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 đến  kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

 2. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

 

3. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

 

4. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

 

5.. Báo cáo của UBND tỉnh tình hình dự toán năm ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2024.

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2022.

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh về  tài chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2022.

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

10. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

13. Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 và trước Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa XVIII.


 

14. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

 

15. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

 

16. Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan (Tệp 1Tệp 2).

 

 

 

 

Các tin khác