Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 4312

  • Tổng 3.311.766

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

8:47, Thứ Hai, 2-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

0. Chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh 

 

I. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

2. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 - Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

3. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý.

 

- Tờ trinh

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

 

 - Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  quy định định mức lập dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về học phí năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình

 

 - Tờ trình 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 - Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Phụ lục phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh.

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Phê duyệt danh sách thôn, bản có đồng bào dân tộc khó khăn đặc thù thuộc đối tượng thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

-Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình và  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng công trình quốc phòng của Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không - Không quân tại Cảng Hàng không Đồng Hới.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

II. CÁC BÁO CÁO 

 

1. Báo cáo chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 của UBND tỉnh.

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

 

 

 

 


 

 

 

Các tin khác