Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 4094

  • Tổng 3.311.549

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

18:4, Thứ Năm, 13-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

1. Chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

 

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2023.

 


3. Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam  về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

 

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 

5.Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 

6. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2022.

 

 7. Báo cáo của Ban Pháp chế về  kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

 

II. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

2. Tờ trình và thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng  của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023 và điều chỉnh năm 2023 cho các đơn vị, địa phương thực hiện các Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, năm 2023 cho Tiểu dự án 3-Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

8. Tờ trình và Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn ngân sách Trung ương).

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

9.  Tờ trình và dự thảo  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục 1

 

- Phụ lục 2

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết


 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tiểu khu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

14. Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2022.

 

 15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10.

 

- Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố tại một số xã, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 2023.  

 

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

 

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 


- Báo cáo thẩm tra của báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2023.  

 

- Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2023.

 

- Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

 

- Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác Tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình.  

 

- Báo cáo thẩm tra báo cáo về về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

 

- Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công ác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

 

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

 

4. Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

 

IV. CÁC BÁO CÁO GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU 

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp kỳ họp thứ 8 đến kỳ hop thú 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

2. Báo cáo của Ban Văn hoá - Xã hội về giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".  

 

3. Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

 

 4. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.


 

5. Báo cáo  của Ban Văn hoá - Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hàng ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023.

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống, tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

10. Báo cáo của UBND tỉnh công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

 

11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2023.

 

12. Báo cáo của UBND tỉnh về về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8 và trước Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XVIII

 

13. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm  2023.

 

14. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 

15. Tổng hợp văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Tập hợp văn bản sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII  

 

- Tổng hợp văn bản trước kỳ họp thứ 10, HDNĐ tỉnh khoá XVIII  (Tệp 1Tệp 2) 

 

 

Các tin khác