Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 4008

  • Tổng 3.311.463

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

23:8, Thứ Năm, 23-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

 

0. Chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

I. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022.

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ.

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Bình được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

9. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023.


 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 đã giao tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; kéo dài nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023; điều chỉnh nhiệm vụ chi đã phân bổ năm 2022 tại Nghị quyết 86/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

15. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định về mức thu học phí.

 

16. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

18. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2022”.

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN

 

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

 

- Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các tin khác