Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4134

  • Tổng 3.311.589

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

9:52, Thứ Bảy, 10-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

1. Chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

 

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023.

 

3. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

6. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (file word).

 

II. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm năm 2023.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

5.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

12.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025; kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư công công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

-  Dự thảo Nghị quyết 


 

- Phụ lục

 

14.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

- Tờ trình  (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

- Phụ lục

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục 

 

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

18. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 - Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết 

 

20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 - Phụ lục

 

- Biểu mẫu

 

21. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

22. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

23. Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

24. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Bình năm 2023.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Báo cáo tình hình biên chế 

 

- Phụ lục kèm báo cáo biên chế 

 

25. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh.

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

 - Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh.

 

- Kế hoạch

 

26. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND).

 

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP


 

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 8.

 

- Báo cáo thẩm tra nghị quyết 

 

- Báo cáo thẩm tra báo cáo

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

IV. CÁC BÁO CÁO GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU 
 

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 đến  kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

 

2. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

 

3. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

4. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

5. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023.

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021.

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh về  tài chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021.

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

 

10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

11. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

13. Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 và trước Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

14. Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan (Tệp 1, Tệp 2).

 

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

16. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

 

17. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

 

 

Các tin khác