Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1200

  • Tổng 861.857

Tài liệu Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

16:58, Thứ Hai, 1-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

Các đại biểu nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để tải tài liệu:

 

0. Dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022.

 

3. Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.


 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo
 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình MQTG Giảm nghèo bền vững.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ các nguồn vốn sự nghiệp thuộc dự toán ngân sách cấp  năm 2022.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

 

16.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

 

18. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

 

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 và Tết nguyên đán hàng năm.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

- Phụ lục

 

20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo

 

21. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

 

- Phụ lục

 

22. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

23. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai.

 

24. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

25. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

 

26. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

27. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

28. Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

 

29. Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

30. Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

 

* Tài liệu đại biểu tự nghiên cứu để tham gia ý kiến tại kỳ họp

 

1. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp kỳ họp thứ 4 đến kỳ hop thú 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

3. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

4. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

5. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình 6 tháng cuối năm 2022.

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

10. Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

11. Báo cáo của UBND tỉnh kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

12. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm  2022.

 

13. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

14. Tổng hợp văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

 

-  Tổng hợp văn bản sau kỳ họp thứ 4  (Tệp 1Tệp 2)

 

- Tổng hợp văn bản trước kỳ họp thứ 6  (Tệp 1 , Tệp 2) 

 

Các tin khác