Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1275

  • Tổng 861.932

Tài liệu Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10:50, Thứ Tư, 29-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVIII 

1. Chương trình kỳ họp

 

2. Thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

 

3. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 5 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


4. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2021.

 

5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021.


6. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2021.


7. Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.


8. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết

 

9. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường vào bản Ploang, xã Trường Sơn”.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


10. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2021.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


11. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


- Phụ lục Nghị quyết


12. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về quy định mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


13. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng các nghị quyết của HĐND tỉnh để thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


14. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


15. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Văn bản bổ sung về điều chỉnh dự thảo nghị quyết


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


16. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


17. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


- Phụ lục Nghị quyết


18. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


- Phụ lục Nghị quyết


19. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2026.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


- Đề án kèm theo


20. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng Dân quân tự vệ


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết


21. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết

 

22. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


- Tờ trình


- Dự thảo Nghị quyết

 

23. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Báo cáo thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

- Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh


24. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XVIII.


25. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

TÀI LIỆU GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa XVII đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XVIII.


2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020.

 

Phụ lục 1

Phụ lục 2


3. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và chương trình công tác 5 tháng cuối năm 2021.


4. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, kế hoạch 5 tháng cuối năm 2021.


5. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021.


6. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.


7. Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025


8. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình 5 tháng cuối năm 2021.


9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 7 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021.


10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2021.


11. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh XVII đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021- HĐND tỉnh khoá XVIII.


12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 7 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021.


13. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.


14. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2021.


15. Các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa XVII đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

 

- Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa XVII

- Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII (file1file 2file 3)

 

16. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

17. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

18. Báo cáo Tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Các tin khác