Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1207

  • Tổng 861.864

Tài liệu Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh khoá XVII (Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021)

10:9, Thứ Tư, 28-4-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

 Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVII

 

1. Chương trình kỳ họp


2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


3. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.


4. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban MTTQVN tỉnh với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.


5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án giai đoạn 2016 - 2021 và kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.


6. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác giai đoạn 2016 - 2021.


7. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các báo cáo trình tại kỳ họp.


8. Tờ trình và Nghị quyết về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình
- Dự thảo Nghị quyết
- Phụ lục 1

- phụ lục 2


9. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về dự thảo Nghị quyết thông qua bổ sung kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

                           
10. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVII về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021


11. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVII về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021


12. Báo cáo của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVII về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021


  

Các tin khác